Informatie betreffende gegevensbescherming voor het bofrost*loopbaanportaal
(Versie 1.0; toestand 25.05.2018)

Sinds 25 mei 2018 zijn in heel Europa de richtlijnen van de algemene verordening betreffende gegevensbescherming, hierna AVG genoemd, van toepassing. Hieronder informeren wij u over de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met deze nieuwe verordening via het bofrost*loopbaanportaal (zie artikel 13 AVG). Gelieve onze informatie betreffende de gegevensbescherming aandachtig te lezen. Indien u vragen of opmerkingen in verband met deze informatie over gegevensbescherming zou hebben, kunt u die steeds aan de hieronder vermelde contactadressen sturen.

 1. Naam en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke

Deze informatie over gegevensbescherming is van toepassing op de gegevensverwerking via het loopbaanportaal (https://www.bofrost.nl/jobs) van de firma bofrost* Holland C.V.  3931NE Woudenberg De Nort, 9 Nederland („verantwoordelijke“). Het sollicitatieportaal wordt in opdracht van bofrost* door de firma Concludis GmbH, Frankfurter Str. 561, 51145 Köln geëxploiteerd. De technische realisatie (hosting) van het sollicitatieportaal gebeurt via servers van de firma Hetzner Online GmbH, Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen.

Gelieve u bij vragen of voorstellen over de gegevensbescherming te wenden tot de toezichthouder voor gegevensbescherming van bofrost* op het adres hierboven, ter attentie van de afdeling gegevensbescherming, of via service@bofrost.nl of telefonisch via het nummer 033/8080303 (tijdens kantooruren)  .

 1. Doelstellingen van de gegevensverwerking, de wettelijke basis en de rechtmatige belangen die door bofrost* nagestreefd worden, evenals categorieën van ontvangers

2.1 Het bezoeken van deze website en technische cookies

Bij het bezoeken van deze website wordt door de browser van uw eindtoestel automatisch informatie aan de server van onze website gestuurd. Deze gegevens worden tijdelijk in een zogenaamde log-file opgeslagen. Daarop hebben wij geen invloed. De hierna volgende informatie wordt daarbij zonder uw tussenkomst geregistreerd en opgeslagen tot ze automatisch gewist wordt:

 • het IP-adres van het aanvragende toestel dat een internetverbinding kan maken,
 • de datum en het uur van toegang,
 • de naam en de URL van het opgeroepen bestand,
 • de website/toepassing vanwaar de oproep plaatsvond (referrer-URL),
 • de door u gebruikte browser en eventueel het besturingssysteem van uw computer met internetverbinding evenals de naam van uw access-provider.

De wettelijke basis voor de verwerking van het IP-adres is artikel 6, alinea 1, letter f) van de AVG. Ons rechtmatig belang vloeit voort uit de hieronder opgesomde doelstellingen van de gegevensregistratie. Hierbij benadrukken wij dat het voor ons onmogelijk is om uit de geregistreerde gegevens directe conclusies in verband met uw identiteit af te leiden en dat zoiets door ons ook niet gedaan wordt.

Het IP-adres van uw eindtoestel en de andere hierboven opgelijste gegevens worden door ons voor de volgende doelstellingen gebruikt:

 • Het garanderen van een probleemloze verbindingsopbouw,
 • Het comfortabel gebruik van onze website/toepassing,
 • Het evalueren van de systeemveiligheid en -stabiliteit.

De informatie wordt door onze dienstverlener gedurende een periode van 3 maanden opgeslagen en nadien automatisch gewist.

Bovendien gebruiken wij voor onze website zogenaamde technische cookies. Cookies zijn kleine bestanden die uw browser automatisch aanmaakt en die op uw eindtoestel (laptop, tablet, smartphone enz.) opgeslagen worden als u onze website bezoekt. Cookies richten op uw eindtoestel geen schade aan en bevatten geen virussen, trojaner of andere schadelijke software. In de cookie wordt sessie-informatie opgeslagen die telkens naar aanleiding van uw bezoek aan deze website ontstaat (zogenaamde sessie-cookies). Dat wil echter niet zeggen dat wij daardoor rechtstreeks uw identiteit ervaren. Het gebruik van deze cookies is alleen bedoeld om het ter beschikking stellen van onze website technisch mogelijk te maken. Een ander gebruik of verwerking van de cookies, in het bijzonder het gebruik voor reclamedoeleinden via tracking of targetingtechnologie, gebeurt niet. De gebruikte cookies worden na de browsersessie automatisch gewist. Het gebruik van cookies kunt u via de veiligheidsinstellingen van uw browser beletten. Wij wijzen u echter op het feit dat in dat geval de website niet meer volledig kan gebruikt worden.

2.2 Gegevensverwerking in de sollicitatieprocedure

Hoe wij in het kader van de sollicitatieprocedure met de door u overgemaakte gegevens omgaan, kunt u uit de richtlijn over gegevensbescherming opmaken. Het doorgeven van gegevens of van sollicitatiedocumenten aan derden buiten de bofrost*firmagroep gebeurt niet.

2.3. Contactmogelijkheid

Aan bezoekers van het bofrost* loopbaanportaal bieden wij de mogelijkheid om telefonisch of per e-mail met ons contact op te nemen. De via deze wegen door u aan ons overgemaakte informatie gebruiken wij uitsluitend om uw verzoek te behandelen. De wettelijke basis hiervoor is uw toestemming in de geest van artikel 6, alinea 1, letter a) AVG. Uw toestemming voor het hierboven uiteengezette gebruik van uw gegevens kunt u steeds voor de toekomst zonder kosten door een korte mededeling aan de onder punt 1 vermelde contactgegevens herroepen. De rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming tot aan het tijdstip van uw herroeping wordt daardoor niet geschaad. Wij wijzen u er echter op dat vanaf het tijdstip van een eventuele herroeping het behandelen van uw verzoek niet meer mogelijk is. Zonder herroeping worden de gegevens over uw verzoek om informatie na het verwerken van uw verzoek gewist.

 1. Uw rechten

3.1 Overzicht

Behoudens uw recht tot herroeping van de aan ons gegeven toestemming hebt u, als de respectievelijke wettelijke voorwaarden vervuld zijn, de volgende bijkomende rechten:

 • Recht op informatie over uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens in overeenstemming met art. 15 AVG; in het bijzonder kunt u informatie over de verwerkingsdoeleinden, de categorie van persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers waaraan uw gegevens bekendgemaakt werden of worden, de geplande duur van opslag en de oorsprong van uw gegevens, indien die niet bij u persoonlijk geregistreerd werden, opvragen,
 • Recht op correctie van onjuiste gegevens of van aanvulling van juiste gegevens in overeenstemming met art. 16 AVG,
 • Recht op het wissen van uw persoonsgegevens die bij ons in overeenstemming met art. 17 AVG geregistreerd werden, voor zover geen wettelijke of contractuele registratietermijnen of andere wettelijke verplichtingen of rechten voor verdere opslag moeten nageleefd worden,
 • Recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met art. 18 AVG, voor zover de juistheid van de gegevens door u betwist wordt of de verwerking ervan onrechtmatig is, maar u het wissen weigert of als de verantwoordelijke de gegevens niet meer nodig heeft, maar u deze gegevens echter wel nodig hebt voor het doen gelden, het uitoefenen of het verdedigen van rechtmatige eisen of als u in overeenstemming met art. 21 AVG bezwaar tegen de verwerking ingediend hebt,
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens in overeenstemming met art. 20 AVG, dat wil zeggen het recht om geselecteerde, bij ons over u opgeslagen gegevens in een gangbaar machineleesbaar formaat toegestuurd te krijgen of om de overdracht aan een andere verantwoordelijke te eisen.
 • Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u zich hiervoor aan de toezichthoudende autoriteit van uw normale verblijfplaats of werkplaats of aan de zetel van onze onderneming wenden.

3.2 Recht van bezwaar


In overeenstemming met de voorwaarden uit art. 21, alinea. 1 AVG kan tegen de gegevensverwerking wegens redenen die uit de bijzondere situatie van de betrokken persoon blijken, bezwaar ingediend worden.

Het algemene recht op bezwaar hierboven geldt voor alle in deze informatie betreffende gegevensbescherming beschreven verwerkingsdoeleinden die op basis van artikel 6, alinea 1, letter f) AVG verwerkt worden. In overeenstemming met de AVG zijn wij tot toepassing van een dergelijk algemeen recht op bezwaar slechts verplicht als u hiervoor redenen van hogere orde vermeldt (bijv. een mogelijk gevaar voor leven en gezondheid).